Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Underhållet av vägnätet

Underhållet av vägnätet

Under vägarbetet kan trafiken styras till en omväg.

Underhållet av landsvägarna omfattar underhåll och drift av belagda vägar, grusvägar, broar, vägmiljöer samt utrustning och konstruktioner längs landsvägarna. Syftet med underhållet är att säkerställa vägnätets säkerhet och dagliga framkomlighet med sommar- och vinterunderhåll.

Aktuellt om underhåll av vägnätet

Den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni 2020 syns i vägmiljön som moderniserade vägmärken och vägmarkeringar. De första märkena som byts ut är olika förbudsmärken som gäller användningen av fordon. Bytet av tusentals trafikmärken pågår länge inom de övergångsperioder som lagen tillåter. De mest synliga ändringarna i vägmarkeringarna är sättet att märka ut förlängningen av cykelvägar, att de gula spärrlinjerna blir vita och att markeringar som påminner om vägmärken görs på vägytan. Även för vägmarkeringarna har övergångsperioder fastställts i lagen.

En ny entreprenadmodell har tagits införts för vägunderhållet på basis av pilotprojekten som inleddes 2015 i Nyland. I den nya modellen betonas samarbetet mellan beställaren och entreprenören samt snabbare reaktion på förändringar. Man övergår från ett fast totalpris till ett riktpris, varvid entreprenaderna betalas enligt åtgärderna som genomförts. De första entreprenaderna enligt den nya modellen inleddes hösten 2019 och användningen utvidgas stegvis utifrån konkurrensutsättningen av femåriga entreprenader.

Med tanke på trafiksäkerheten och vägkonstruktionernas hållbarhet är det viktigt att vägens dräneringssystem fungerar. De förändrade klimatförhållandena framhäver detta ytterligare. I fortsättningen kopplas underhållet av dräneringen i större utsträckning till planerna för förnyande av beläggningarna och på så sätt beaktas egendomshanteringen i högre grad.

Sommar- och vinterunderhåll 

När det gäller vinter- och sommarunderhållet är vägnätet indelat i tio områden för underhållsentreprenader. De regionala entreprenörerna ansvarar för underhållet av landsvägarna enligt den servicenivå som fastställts av Trafikledsverket och NTM-centralen. I underhållsentreprenaderna ingår som huvudsakliga uppgifter vinterunderhåll, skötsel av trafikmiljön, skötsel av grusvägar och plötsliga uppgifter till exempel i anslutning till trafikolyckor eller naturfenomen.

Vinterunderhållet består främst av snöröjning och halkbekämpning. Vägarna är indelade enligt trafikmängden i vinterunderhållsklasser, där åtgärdstiderna varierar till exempel i fråga om snöplogning eller halkbekämpning. Säker vintertrafik är ett samspel mellan bilisterna, vägunderhållsentreprenörerna, NTM-centralerna som ansvarar för vägunderhållet och Trafikledsverket. Även bilisternas beredskap inför vinterns varierande väglag är en väsentlig del av en säker vintertrafik. Väganvändarna kan följa med vinterunderhållet av landsvägarna i Trafikverkets webbtjänst Trafikläget. Vinterunderhållsklassificeringen av landsvägarna anges på Trafikledsverkets bifogade karta.

Till skötseln av trafikmiljön hör många uppgifter som ska utföras året om, såsom rengöring och reparation av asfaltbeläggningar. Den största uppgiftshelheten utgörs dock av grönskötseln, som bland annat omfattar slåtter och röjning av vägkanter för att garantera tillräcklig sikt i trafiken.

I skötseln av grusvägar ingår vår- och höstbearbetning i den traditionella rytmen. Vårbearbetningen sker efter menföre, då vägen jämnas ut efter eventuella reparationer på grund av tjällossningen och genom dammbindning strävar man efter en lättskött väg även under sommaren. På hösten läggs vanligen krossgrus på grusvägarna för att skapa goda förutsättningar för vinterunderhållet. Varierande väderförhållanden, såsom milda och våta vintrar eller långa torra perioder, har dock rört om i den traditionella tidtabellen för vinterunderhållet. Ibland måste man vänta på lämpligt väder för att utföra ett visst arbete och under denna tid blir trafiken på grusvägen lidande.