Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Underhållet av vägnätet

Underhållet av vägnätet

Under vägarbetet kan trafiken styras till en omväg.

Underhållet av landsvägarna omfattar underhåll och drift av belagda vägar, grusvägar, broar, vägmiljöer samt utrustning och konstruktioner längs landsvägarna. Syftet är att med sommar- och vinterunderhåll säkerställa att vägnätet är säkert och den dagliga framkomligheten.

Aktuellt om underhåll av vägnätet

Den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni 2020 syns i vägmiljön i form av moderniserade vägmärken och vägmarkeringar. Arbetet med att byta ut tusentals vägmärken pågår som bäst och fortsätter under en lång tid inom ramen för de övergångsperioder som lagen tillåter. Monteringen av de nya förbudsmärkena och nya märkena som gäller cykling är precis på väg att slutföras.

De mest synliga ändringarna i vägmarkeringarna är sättet att märka ut förlängningen av cykelvägar, att de gula spärrlinjerna blir vita och att markeringar som påminner om vägmärken görs på vägytan. Även för vägmarkeringarna har övergångsperioder fastställts i lagen. Vägmärkningarna genomförs via serviceavtal, som har upphandlats under våren 2021 för de kommande åren.

Väghållningsentreprenaderna i Nummis och Raseborg upphandlades i vintras. De nya femåriga entreprenaderna inleds i oktober 2021. I entreprenadmodellen har man övergått från ett fast totalpris till riktpris, vilket innebär att arbetet betalas enligt de faktiska kostnaderna. I modellen betonas samarbetet mellan beställaren och entreprenören samt en snabbare reaktion på förändringarna.

Med tanke på trafiksäkerheten och vägkonstruktionernas hållbarhet är det viktigt att vägens dräneringssystem fungerar. De förändrade klimatförhållandena framhäver detta ytterligare. Man satsar mer på underhållet av dräneringarna än tidigare. I fortsättningen kopplas förbättringen av dräneringen i större utsträckning till planerna för förnyande av beläggningarna och på så sätt beaktas egendomshanteringen i högre grad.

Sommar- och vinterunderhåll

När det gäller vinter- och sommarunderhållet är vägnätet indelat i tio områden för underhållsentreprenader. De regionala entreprenörerna ansvarar för underhållet av landsvägarna enligt den servicenivå som fastställts av Trafikledsverket och NTM-centralen. I underhållsentreprenaderna ingår som huvudsakliga uppgifter vinterunderhåll, skötsel av trafikmiljön, skötsel av grusvägar och plötsliga uppgifter till exempel i anslutning till trafikolyckor eller naturfenomen.

Vinterunderhållet består främst av snöröjning och halkbekämpning. Vägarna är indelade i vinterunderhållsklasser enligt trafikmängd, där åtgärdstiderna varierar till exempel i fråga om snöplogning eller halkbekämpning. Vinterunderhållsklassificeringen av landsvägarna anges finns i Trafikledsverkets karttjänst (Underhållsklasser för landsvägar). Väganvändarna kan följa vinterunderhållet av landsvägarna i Fintraffics webbtjänst Trafikläget (tjänsten Trafikläget).

Till skötseln av trafikmiljön hör många uppgifter som ska utföras året om, såsom rengöring och reparation av asfaltbeläggningar. Den största uppgiftshelheten utgörs dock av grönskötseln, som bland annat omfattar slåtter och röjning av vägkanter för att garantera tillräcklig sikt i trafiken.

I skötseln av grusvägar ingår vår- och höstbearbetning i den traditionella rytmen. Vårbearbetningen sker efter menföre, då vägen jämnas ut efter eventuella reparationer på grund av tjällossningen och genom dammbindning strävar man efter en lättskött väg även under sommaren. På hösten läggs vanligen krossgrus på grusvägarna för att skapa goda förutsättningar för vinterunderhållet. Varierande väderförhållanden, såsom milda och våta vintrar eller långa torra perioder, har dock rört om i den traditionella tidtabellen för vinterunderhållet. Ibland måste man vänta på lämpligt väder för att utföra ett visst arbete och under denna tid blir trafiken på grusväg lidande.