Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Trafiksystemarbete

Trafiksystemarbete

Pyörätie Itäväylä.

Trafiksystemarbete – planering, genomförande och uppföljning

Samordningen av många olika trafikbehov och mål är en väsentlig del av all verksamhet vid NTM-centralen i Nyland. Mest konkret tar den sig uttryck i trafiksystemarbetet. Trafiksystemarbetet kräver gemensam planering, deltagande och förhandlingar över förvaltningsgränserna. NTM-centralen i Nyland deltar i planeringen av markanvändningen och regionutvecklingen, trafiksäkerhetsarbetet, miljösamarbetet och åtgärder som påverkar det mångsidiga landsvägsnätet.

NTM-centralens uppgift i det regionala trafiksystemarbetet är att försäkra trafiksäkerheten, trafiksmidigheten och att de nationella målen förverkligas, att vägnätet utvecklas långsiktigt och att miljöskadorna minimeras. NTM-centralen samarbetar inom ramen för trafiksystemarbetet på alla planeringsnivåer särskilt med tanke på statens vägnät, men med beaktande av alla trafikledsformer och färdsätt. NTM-centralen genomför trafiksystemplanerna för landsvägsnätet i samarbete med Trafikledsverket och kommunerna. NTM-centralen är även behörig myndighet för kollektivtrafiken på en del av områdena.

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan godkändes av statsrådet våren 2021. Planen styr den framtida utvecklingen av trafiksystemet även på regional nivå. Målen i planen betonar hållbar rörlighet särskilt i stadsregionerna, hela Finlands tillgänglighet samt trafiksystemets effektivitet. I all verksamhet ska man ta hänsyn till målen för bekämpningen av klimatförändringen. I investeringsprogrammet som stödjer målen i planen fastställs det närmare vilka typer av projekt eller åtgärder det handlar om och hur mycket finansiering som går till NTM-centralen. Många projekt genomförs tillsammans med kommunerna.

Planering av trafiksystem och markanvändning

I trafiksystemplanen sammanställs kommunernas, statens och andra regionala aktörers gemensamma syn på utvecklingen av trafiksystemet, med hänsyn till olika markanvändningsformer, såsom bostadsproduktionens och näringarnas behov. På området för NTM-centralen i Nyland utarbetas trafiksystemplanerna av landskapsförbunden samt Helsingforsregionens trafik (HRT). NTM-centralen deltar i utarbetandet av planerna samt i främjandet och uppföljningen av dem. I planerna anges målen för trafiksystemet i regionen och de åtgärder som vidtas för att uppnå dem.

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland utarbetas trafiksystemplaner och landskapsplaner för tre landskap. Nylands förbund utarbetar förutom landskapsplanen även trafiksystemplaner för Östra Nyland och Västra Nyland, som har uppdaterats 2021. I landskapet Nyland ansvarar Helsingforsregionens trafik HRT för trafiksystemplaneringen inom Helsingforsregionen som en del av MBT 2019-planen, som håller på att beredas. I MBT-avtalet för Helsingforsregionen har staten och kommunerna kommit överens om åtgärder för 2020‒2031.

I Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland utarbetar landskapsförbunden landskapsplaner och ansvarar för trafiksystemplanerna på sina områden. Trafiksystemplanen för Egentliga Tavastland uppdaterades 2020 och Trafiksystemplanen för Päijänne Tavastland 2019. Områdets första MBT-avtal för Lahtis stadsregion har förhandlats fram under 2021.

Kommunerna ansvarar för general- och detaljplanerna samt för gatunätet. NTM-centralerna gör tillsammans med kommunerna gemensamma planer och utredningar i anslutning till utvecklingen av trafiksystemet och markanvändningen och kommer också med utlåtanden om planerna.

Förutsättningarna för ekonomisk verksamhet

Näringslivets och logistikens behov är ett centralt tema i inriktningen av väghållningsåtgärderna. Det tar sig uttryck i en förbättring av viktiga transportrutter samt till exempel som ett behov av att utveckla rastplatser för den tunga trafiken och även beakta behoven hos långtradare med större längd eller vikt än tidigare, det vill säga HCT-transporter (High Capacity Transport) i vägnätet.

Kontakten med näringslivet har intensifierats. Man har samarbetat till exempel i planeringen av anslutningar, och näringslivet har också ibland deltagit i projektkostnaderna. Målet är att trygga regionens ekonomiska konkurrenskraft genom att skapa smidiga och säkra trafikförbindelser för transporter och pendlare.

Liikennemerkki varoittaa lapsista tiellä.

Främjande av hållbar mobilitet

NTM-centralen i Nyland främjar gående och cykelåkning på många sätt, bland annat genom att bygga leder, underfarter och övergångsställen. Samma åtgärder förbättrar ofta också trafiksäkerheten. Infrastrukturen för kollektivtrafiken i landsvägsnätet, exempelvis anslutningsparkering och hållplatsmiljöer, utvecklas också. Målet är att skapa förhållanden som gör att hållbar mobilitet upplevs som lätt, bekvämt och tryggt. I praktiken deltar NTM-centralen också i planeringen av banor och spårvägar, eftersom banor, spår och stationer också påverkar eller är kopplade till landsvägsnätet. Hållbar rörlighet främjas också genom planer för smart och trygg trafik som utarbetas tillsammans med kommunerna.

I och med målet med fossilfria transporter kommer betydelsen av att utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken att öka. Även målen för främjande av hälsa och ökad vardagsmotion understryker behovet av att utveckla förhållandena för gång och cykling.

Den stora utmaningen för trafiksystemet och vägtrafiken är klimatmålen som ställts upp och som blir allt striktare. Målet är att minst halvera utsläppen av växthusgaser från trafiken i Finland från 2005 års nivå fram till 2030. Här har vägtrafiken stor betydelse, då den står för över 90 procent av utsläppen från den inhemska trafiken. På riksnivå har man dragit upp riktlinjer för att personbilstrafiken inte längre ska öka och godstrafiken endast mycket begränsat.

Minimering av miljöolägenheter

Miljöolägenheter som orsakas av trafiken, såsom buller, samt konsekvenserna för grundvattnet, luftkvaliteten och växthusgasutsläppen beaktas i all verksamhet. Även om befolkningsmängden ökar får inte antalet personer som utsätts för skadligt vägtrafikbuller öka. När det gäller godstrafiken är ett viktigt sätt att minska utsläppen av växthusgaser i den allmänna trafiken att tillåta tyngre och längre fordonskombinationer.