Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Säker mobilitet

Säker mobilitet

Uppdaterad läge av trafiksäkerhetsplaner juni 2021, karta.

En trygg vägmiljö består av många olika faktorer

Att förbättra trafiksäkerheten är ett viktigt mål i all väghållning. Det gäller all verksamhet från trafiksystemplanering till förbättring och underhåll av landsvägar och vägmiljö. Särskilda trafiksäkerhetsåtgärder vidtas med utgångspunkt i information och riskanalyser med hänsyn till deras effekt och kostnadseffektivitet. Prioriteringarna av dessa åtgärder bygger på åtgärdsspecifika utredningar och olika behov. Typiska trafiksäkerhetsåtgärder är förbättring av landsvägskorsningar, upprustning eller förnyelse av utrustning i vägmiljön (t.ex. räcken), åtgärder för trafikstyrning (t.ex. hastighetsbegränsningar och skyltar), byggande av gång- och cykelvägar samt underfarter, byggande av vägbelysning, nya viltstängsel, planera och främja införande av automatisk trafikövervakning, förbättring och byggande av övergångsställen samt byggande av säkra hållplatser. Dessa mycket olika åtgärder måste man förutom att dela in dem i prioriteringsordning i regel även jämföra med varandra – det finns bra objekt för allt, men endast vissa kan genomföras årligen.

Fokus ligger på oskyddade trafikanter och hållbar mobilitet

Varje år genomför NTM-centralen i första hand sådana kostnadseffektiva åtgärder som förbättrar säkerheten för gång- och cykeltrafiken och gör dem enklare samt främjar användningen av kollektivtrafik. Utgångspunkten för dessa i regel små trafiksäkerhetsåtgärder är bland annat initiativ från medborgare, skolor, föreningar eller kommuner och NTM-centralens egna utredningar. De planer för hållbar trafik och förbättring av trafiksäkerheten som utarbetas tillsammans med kommunerna får till och med en viktigare roll än dessa. I dessa regionala planer fastställer man tillsammans de viktigaste små åtgärderna för att förbättra gång- och cykelförbindelserna, hållplatserna för kollektivtrafik samt resekedjorna för hållbar mobilitet. Samtidigt tar man hänsyn till viktiga målgrupper, exempelvis barn och äldre personer, genom att man utvärderar behoven av att förbättra miljöerna på daghemmen, skolorna, servicehusen och vårdhemmen.

Den viktigaste utgångspunkten för att inrätta nya gång- och cykelvägar är en uppsättning behov som uppdateras vart tredje år, där man tar hänsyn till kommunernas åsikter om vikten av nya gång- och cykelförbindelser. Man strävar efter att föra in de mest brådskande av dessa i vägplaneringen och mot att genomföra dem – i detta avseende har också överenskommelser om samfinansiering med kommunen en avgörande roll.

Trafiksäkerhetsgruppernas verksamhetstillstånd 2021, karta.