Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Säker mobilitet

Säker mobilitet

En fartgupp skyddar ett övergångsställe i Jokela.

Att förbättra trafiksäkerheten är ett viktigt mål i all väghållning och trafik

Målen för trafiksäkerheten har ställts upp i regeringsprogrammet och i statsrådets principbeslut. I detta beslut ingår en vision om säker trafik, där ingen ska omkomma eller skadas allvarligt. Det ambitiösa målet för 2020 är att halvera antalet dödsfall i trafiken och minska antalet skadade med 25 procent jämfört med 2010. Antalet trafikskador och dödsfall har minskat sedan 2010 i Finland, men antalet dödsfall har minskat långsammare än vad halveringsmålet för 2020 skulle förutsätta. Enligt förhandsuppgifter dog 205 personer i vägtrafiken 2019, medan antalet dödsfall i trafiken skulle vara högst 136 enligt målet för 2020. Det är troligt att halveringsmålet inte uppnås. Skadorna har minskat i enlighet med målet med över en fjärdedel jämfört med nivån 2010. Enligt förhandsuppgifter skadades 4987 personer i vägtrafiken 2019, medan antalet skadade enligt målet för 2020 skulle vara högst 5750. EU har redan satt upp nya mål för att från 2020 till 2030 minska såväl antalet dödsfall i trafiken som antalet allvarliga skador med 50 procent.

 

Antalet omkomna och skadade i olyckor.
Bild: Antalet omkomna och skadade i olyckor som lett till personskada inom området för NTM-centralen i Nyland.

 

Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten 

Tyngdpunkten för NTM-centralen i Nyland ligger på de åtgärder med vilka man på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten samt främja hållbara trafikformer. Behoven av nya gång- och cykelvägar och andra trafiksäkerhetsåtgärder är mångdubbelt större än vad den tillbudsstående finansieringen ger möjlighet till. Därför genomförs åtgärderna utifrån prioriterade behovslistor och ofta som samprojekt med kommunerna.

Allvarliga olyckor i biltrafiken minskas till exempel genom att i samarbete med Trafikledsverket och ITM Finland öka den automatiska hastighetsövervakningen och de variabla hastighetsbegränsningarna på de riskfyllda vägavsnitten samt genom att öka förekomsten av informationsskyltar. På sträckorna med den största risken för hjortdjursolyckor byggs nya viltstängsel. På många håll i synnerhet i det lägre vägnätet justeras hastighetsbegränsningarna så att de bättre motsvarar behovet av säker rörlighet hos alla grupper av väganvändare.

Utvecklingen för olyckor som involverar personskador är bra, men de framtida målen för att minska antalet olyckor innebär stora utmaningar för väghållningen. Både när det gäller NTM-centralens verksamhet och trafiksäkerhetssamarbetet fäster vi särskild uppmärksamhet vid de ställen på vägarna som lyfts fram i analyserna av allvarliga skador, såsom huvudstadsregionens infartsleder. Betydelsen av åtgärder för att förbättra säkerheten vid cykelåkning ökar allteftersom undersökningarna ger mer information om olyckor som tills vidare inte omfattas av den officiella statistiken.

Gång- och cykeltrafikens säkerhet förbättras i samarbete med kommunerna: vi bygger gång- och cykelvägar och vidtar mindre trafiksäkerhetsåtgärder som att förbättra övergångsställen. Vid behov sänker vi fordonstrafikens hastigheter genom att justera hastighetsbegränsningarna, bygga farthinder och placera ut flyttbara hastighetsskyltar på problematiska platser. Vi förbättrar resekedjornas funktion genom att bygga säkrare förbindelser till hållplatserna, förbättra busshållplatserna och öka antalet anslutningsparkeringsplatser för cyklar och bilar.

Säkerheten i vägtrafiken är i mångt och mycket en fråga om attityd. NTM-centralen stöder kommunernas viktigt trafiksäkerhetsarbetet som riktas till alla ålders- och trafikantgrupper. Tillsammans med kommunerna gör vi upp trafiksäkerhetsplaner och finansierar vid behov de regionala trafiksäkerhetskoordinatorernas verksamhet. NTM-centralen deltar aktivt i regionala samarbetsgrupper för trafiksäkerheten tillsammans med Trafikskyddet, polisen och andra regionala aktörer.