Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Riktlinjer för trafiken

Riktlinjer för trafiken

Valtatie 12.

Den riksomfattande trafiksystemplanen styr verksamheten

Den riksomfattande trafiksystemplanen, som utarbetats för första gången, beskriver statens mål för utvecklingen av det riksomfattande trafiksystemet. Planen har utarbetats för 12 år. I fortsättningen uppdateras den varje regeringsperiod och då planeras också de kommande fyra åren. Kommunikationsministeriet ansvarar för utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen för 12 år.

Med den riksomfattande trafiksystemplanen eftersträvas tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Målen är parallella och alla strävar efter att bekämpa klimatförändringen.

Planen styr i fortsättningen hur trafiksystemet utvecklas även inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland. I den drar man upp riktlinjer för vilken typ av åtgärder den statliga finansieringen allokeras till. Finansieringen av bastrafikledshållningen ökar och finansieringen av utvecklingen av trafikledsnätet minskar under planeringsperioden 2021–2032. En större andel av finansieringen är inriktad på bannätet och en mindre andel än nu på vägnätet. I utvecklingen av trafikledsnätet betonas huvudlederna kraftigt. I synnerhet i stadsregionerna satsar man mer på att främja hållbar mobilitet än man gör idag.

Ett regionalt särdrag för Södra Finland är den stora utsläppsminskningspotentialen för hållbar trafik som identifierats i planen, vilket kräver att infrastrukturen och tjänsterna för cykling, gång och kollektivtrafik utvecklas. Dessutom är det stora mängder internationell trafik. Det kräver att man tryggar tillgängligheten vid knutpunkter för godstrafik, som exempelvis hamnar. Verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland kännetecknas dessutom av ett behov av trafikledning och rastplatser för tung trafik. Temana behandlas på riksnivå i den riksomfattande trafiksystemplanen, och NTM-centralen i Nyland främjar trafikledning och rastplatser för tung trafik inom sitt verksamhetsområde.

Statsrådet godkände den riksomfattande trafiksystemplanen i april 2021 och överlämnade den till riksdagen som en redogörelse. Efter det utarbetar Trafikledsverket sitt förslag till investeringsprogram för statens trafikledsnät för de kommande åtta åren. Genom investeringsprogrammet genomförs en riksomfattande trafiksystemplan.

Fossilfri trafik som mål

Bekämpningen av klimatförändringen påverkar i allt högre grad utvecklingen av trafiksystemet. Finland har förbundit sig att halvera växthusgasutsläppen från trafiken från 2005 års nivå fram till 2030. Finlands trafiksystem ska vara helt utsläppsfritt 2045. Man bör också förbereda sig på den pågående klimatförändringen – mest konkret syns ökningen av regn och extrema väderfenomen i underhållet av vägnätet.

Färdplanen för fossilfria transporter är en plan som utarbetats på kommunikationsministeriet för att minska växthusgasutsläppen från inrikestrafiken. I färdplanen fastställs åtgärder för att uppnå utsläppsminskningsmålen för trafiken och största delen av dem gäller vägtrafiken. 94 procent av trafikutsläppen orsakas av vägtrafiken. För att minska utsläppen måste fossila bränslen ersättas med utsläppsfria alternativ, fordonsbeståndet måste utvecklas och elektrifieras och det krävs många olika typer av åtgärder i trafiksystemet. Målet är att prestationerna inom personbilstrafiken inte längre ska öka och att även mängden tung trafik ska hålla sig mycket måttlig.

I utvecklingen av trafiksystemet betonas allt mer spårtrafik på riksnivå. Genom NTM-centralens åtgärder kan utsläppsminskningar uppnås genom att satsa mer på finansiering av hållbar trafik: utveckling av gång- och cykelförbindelser, kollektivtrafikens infrastruktur och kollektivtrafiktjänster. Även NTM-centralen har förbundit sig att prioritera godstrafik och kollektivtrafik i utvecklingen av stadsregionernas landsvägsnät.

Utsläppen från tung trafik kan minskas bland annat genom att se till att broarna och vägnätet är i gott skick, se över rutterna för HCT-transporterna och rastplatserna för tung trafik. Dessa åtgärder minskar onödig körning och onödiga omvägar och därigenom bränsleförbrukningen. Genom åtgärder för trafikledning och främjande av digitalisering kan man också minska trafiken och de utsläpp som den orsakar.

Möjligheterna för växande stadsregioner och glesbefolkade områden att stödja sig på hållbar mobilitet är väldigt olika. Även vägtrafiken spelar en viktig roll i trafiksystemet nu och i framtiden. För att uppnå utsläppsmålen krävs mångsidiga åtgärder som betonas på olika sätt i olika områden.

Statsrådets principbeslut om färdplanen för fossilfria transporter antogs våren 2021. Tillsammans med den riksomfattande trafiksystemplanen kommer den att ha en central inverkan på fokusområdena i NTM-centralens verksamhet och finansieringen under de kommande åren även när det gäller bekämpningen av klimatförändringen.

Den riksomfattande trafiksäkerhetsstrategin

Bakgrunden till den riksomfattande trafiksäkerhetsstrategin 2022–2026 är skrivelsen om trafiksäkerheten i Sanna Marins regeringsprogram och EU:s mål om att minska dödsfall och allvarliga skador i trafiken samt nollvisionen. Trafiksäkerhetsstrategin omfattar alla trafikformer, det vill säga väg- och järnvägstrafik, icke-kommersiell sjötrafik samt sportflyg. Avsikten är att strategin ska bli klar före utgången av 2021 och utifrån den bereds regeringens principbeslut.

Trafiksäkerhetsstrategin har beretts parallellt med den riksomfattande trafiksystemplanen. Teman för strategiarbetet för vägtrafiken är frågor om förare, såsom attityder, körhälsa och kompetens, den tekniska utvecklingen, exempelvis digitalisering, automatisering och utnyttjande av data samt separata frågor såsom mikrotrafik, trafikövervakning och reglering av körhastigheter. Trafiksäkerhetsstrategin kommer också att innefatta ett åtgärdsprogram för att uppnå målen i strategin. Andra trafiksäkerhetsåtgärder för väginfrastrukturen än de tillåtna körhastigheterna eller övervakningen av dem har inkluderats i den riksomfattande trafiksystemplanen för 12 år.

Riktlinjer för väghållning och trafik – framtida fokusområden

Med utgångspunkt i de riksomfattande trafikpolitiska målen och nya riktlinjerna samt NTM-centralen i Nylands strategi, som bygger på strategin för regionförvaltningen, uppdateras NTM-centralen i Nylands riktlinjer för väghållning och trafik fram till hösten 2021. I arbetet fastställs mål, riktlinjer och fokusområden för utvecklingen av trafiksystemet, väghållningen och organiseringen av kollektivtrafiken inom vårt verksamhetsområde.