Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Projektplanering

Projektplanering

Ilmasillan eritasoliittymä ja Kehä I.

Man förbereder sig för framtiden genom planering

I Nylands NTM-centrals område finns det stora behov av att utveckla och förbättra vägnätet. Behoven är olika och av olika storlek. En betydande del av dessa behov av åtgärder prioriteras i områdets trafiksystemplaner eller planer för hållbar och trygg mobilitet. Vad som i slutändan kan genomföras avgörs av finansieringen. Genom att låta göra upp planer förbereder man sig på att beredskapen för genomförandet är så bra som möjligt när finansieringen av genomförandet säkerställs. I synnerhet när det gäller huvudlederna måste man med hjälp av planer förbereda sig på kommande utvecklingsbehov på lång sikt.

Med finansieringen av planeringen utförs det trafiksystemarbete som hör till NTM-centralens grundläggande uppgifter och tillhörande planer, men också planer för stora trafikledsprojekt. Trafikledsverket styr planeringen av de största planeringsobjekten årligen genom finansieringen av det centraliserade planeringsprogrammet. Vilka objekt som ska finansieras kommer man överens om årligen med Trafikledsverket. Det kommande investeringsprogrammet i den riksomfattande trafiksystemplanen samt de utvecklingsbehov som identifierats i trafiknätets strategiska lägesbild kommer också att ge en fingervisning om planeringsobjekten i Trafikledsverkets nästa planeringsprogram.

De viktigaste projektplaneringsobjekten som pågår eller inleds är:

– Rv 12 mellan Uusikylä – Tillola

– Ring III, helhet med flera planeringsobjekt

– Ring III mellan Nedre Dickursby – Kalkberget (broarna i Parkstad)

– Sv 51/lv 115 planskild anslutning vid Sunnanvik

– Förbättring av rv 3 på avsnittet Gamlas – Gruvsta och Kungsekens planskilda anslutning

– Förbättring av rv 4 mellan Ring I – Ring III och den planskilda anslutningen vid Luftbron

– Rv 25 den planskilda anslutningen vid Stationsvägen i Vichtis samt den planskilda anslutningen vid Vattentornet i Lojo

– Rv 7 Västerbacka hållplatser i Vanda

Nya planeringsbehov är bland annat:

– Norra logistikförbindelsen i Mellersta Nyland

– Rv 10 grundvattenskydd och vägarrangemang vid Vieremä

– Rv 25 objekt som behöver fortsatt planering av utvecklingsutredning

– Rv 4 Ring III-Brännbergavägen

– Rv 3/sv 54 bytesplats för kollektivtrafik

– Rv 12 på sträckan Joutjärvi – Uusikylä

– Rv 2 plan för områdesreservering Nummela – Högfors

– Lv 11466 Tusby Österleden

– Lv 152 (ring IV)

– Generalplan för Skåldö bro

Mindre planeringsobjekt hör till de viktigaste projektbehoven som presenteras i exempelvis den årliga planen för väghållningen och trafiken, som man strävar efter att genomföra med basfinansiering från NTM-centralen, projekt som man kommit överens om i MBT-avtalen samt små objekt som fått annan separat finansiering ur budgeten.

Bland annat följande planer är under arbete:

– Förbättring av lv 120 genom byggandet av en underfart vid Kortesbacken i Esbo, byggnadsplan

– Lv 1070 mellan Sammatti – Myllykylä gång- och cykelväg

– Rv 6 vägplan för förbättring av anslutningen vid Pukaro

– Lv 14086 byggnadsplan för gång- och cykelväg på Sipurantie

Genom planeringsavtal stödjer vi kommuner och städer i att främja projekt på landsvägarna som är nödvändiga för kommunerna och som inte är tillgängliga för statlig finansiering. Planeringsavtal för ett flertal objekt är på gång.

Planeringsbehov uppstår även genom andra aktörers planeringsprojekt som på ett eller annat sätt är kopplade till landsvägsnätet. Sådana pågående projekt är till exempel planering av spårvägsprojekt i Helsingfors och Vanda, tunnelprojekt i Helsingfors samt planering av direktbanan mellan Esbo och Salo.