Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Kollektivtrafik Ordnande och finansiering av kollektivtrafik

Ordnande och finansiering av kollektivtrafik

Busstationen i Borgå.

Sätten att ordna kollektivtrafiken varierar inom NTM-centralens behörighetsområde

Förutsättningarna för att ordna kollektivtrafik varierar stort inom behörighetsområdet för NTM-centralen i Nyland. Kollektivtrafikens användarpotential, behov och förutsättningarna för att ordna tjänster varierar i olika delar av området. Möjligheterna att erbjuda kollektivtrafiktjänster avgörs bland annat av samhällsstrukturen, befolkningstätheten och trafikkoncentrationen. Även kommunernas vilja att satsa på utvecklingen av kollektivtrafiken varierar stort.

Det finns goda förutsättningar att öka kollektivtrafikens popularitet särskilt i trafiken i riktning mot huvudstadsregionen. Utanför huvudstadsregionen strävar vi efter att säkerställa basservicen inom kollektivtrafiken. Från Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland pendlar dagligen cirka 90 000 personer till huvudstadsregionen. Pendlingen fokuseras till mellersta och västra Nyland, som också har kollektivtrafikens största användarpotential.

Kollektivtrafiktjänster ordnas på marknadsvillkor där det finns förutsättningar. NTM-centralen stödjer trafiken som idkas på marknadsvillkor till exempel genom att i samarbete med kommunerna ordna öppen kollektivtrafik baserad på skolskjutsar och köpa anslutningstrafik till stamlinjerna. Trafiken på marknadsvillkor har en central roll i östra Nyland i Borgås lokaltrafik, på sträckan mellan Borgå och Helsingfors och delvis i västra Nyland. I Egentliga Tavastland finns däremot flera förbindelser där trafikeringen helt och hållet sköts som upphandlad trafik. Organiseringen av kollektivtrafiken kräver ett mycket nära samarbete för att kollektivtrafikens servicehelhet ska bli effektiv och välfungerande.

Bevarandet av kollektivtrafikens tjänster är särskilt utmanande i glesbebyggda områden och andra områden med lägre efterfrågan. Basservicen tryggas till exempel genom anropsbaserade mobilitetstjänster eller servicetrafik. NTM-centralen stöder försök med nya typer av mobilitetstjänster med statsunderstöd som beviljas till kommunerna.

Största delen av finansieringen används för köptrafik

Anslaget för kollektivtrafiken vid NTM-centralen i Nyland har under de senaste åren varit 5–6 miljoner euro. Anslaget används för upphandling av trafik, planerings- och utvecklingsprojekt samt statsunderstöd som beviljas till kommunerna. I sin finansiering fokuserar NTM-centralen på effektiv och jämlik kollektivtrafik, som även kommunerna vill satsa på.

Av anslaget riktas en stor del till köp av trafik enligt fastställandet av servicenivån. Upphandlingarna genomförs i regel genom samfinansiering med kommunerna. Samarbetet vid upphandling av trafik är av största vikt. Tack vare kommunernas satsningar har man kunnat upprätthålla och utveckla kollektivtrafiktjänsterna genom samarbete och man har lyckats hålla servicenivån inom kollektivtrafiken på en rimlig nivå.

NTM-centralen beviljar kommunerna statsunderstöd för upphandling av kommunintern trafik samt för planerings- och utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken. NTM-centralen strävar efter att genom sin verksamhet uppmuntra kommunerna på sitt område att utveckla nya typer av mobilitetstjänster och att utföra andra experiment som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken.

Tilläggsfinansiering för kostnader på grund av corona

På grund av coronapandemin anvisades år 2020 betydande tilläggsfinansiering för kollektivtrafiken i statens fjärde och sjunde tilläggsbudget. NTM-centralen i Nyland har beviljats ett anslag på sammanlagt 9,1 miljoner euro för 2021, det vill säga över 3 miljoner euro mer än vanligt. Tilläggsfinansieringen används för att täcka kostnaderna på grund av corona. En del av tilläggsanslagen har ännu inte allokerats till de behöriga myndigheterna och det slutliga beloppet av tilläggsfinansieringen preciseras efter finansieringsförhandlingarna under 2021.

NTM-centralen i Nyland har ersatt de minskningar av trafiken som coronapandemin orsakat genom att sätta in trafik på de förbindelsesträckor som anses nödvändiga. I första hand tryggas de kontakter som behövs för skol-, studie- och arbetsresor. Dessutom beviljar NTM-centralen stöd till kommuner och avtalstrafikföretag för att täcka kostnaderna orsakade av coronaviruset. Kommunerna kan ansöka om statsunderstöd för kostnader för kollektivtrafik som orsakats av coronaviruset samt för projekt som stimulerar branschen. Avtalstrafikföretagen har kunnat ansöka om kompensation för förlorade biljettintäkter på grund av corona i avtal där biljettintäktsrisken normalt uteslutande ligger hos trafikföretaget.

Även i den riksomfattande trafiksystemplanen föreslås det att finansieringen ska gå till stödåtgärder som stimulerar kollektivtrafiken, detta för att göra kollektivtrafiken attraktiv igen och få den att växa på samma sätt som innan coronaepidemin.