Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Bussens sluthållplats i Fiskars.

Samarbete förbättrar kollektivtrafikens servicenivå

NTM-centralen är en av de behöriga myndigheterna inom vägtrafiken, som köper kollektivtrafik och finansierar utvecklingsåtgärder inom kollektivtrafiken. NTM-centralen i Nyland ansvarar för myndighetsuppgifterna inom kollektivtrafiken i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, med undantag av behörighetsområdena för Helsingforsregionens trafik (HRT), Tavastehus- och Lahtis-området, Raseborgs, Hyvinge och Riihimäki städer samt trafiken över de inbördes gränserna för dessa behörighetsområden. Raseborgs stads övergång till en egen behörig myndighet från och med den 1 april 2019 samt Träskända stads villkorliga beslut att bli medlem i HRT den 1 januari 2022 hör till de senaste förändringarna i behörighetsområdena. Det slutliga beslutet om Träskändas anslutning fattas av stadsstyrelsen hösten 2020.

Därtill består NTM-centralens uppgifter med anknytning till kollektivtrafiken av att utveckla infrastrukturen samt planera och styra trafiken.

NTM-centralens anslag för kollektivtrafiken 2020 uppgår till 5,865 miljoner euro. Den största delen av anslagen går till upphandlingen av trafiktjänster. Upphandlingarna samfinansieras i regel med kommunerna, vilket har gjort det möjligt att bevara servicenivån inom kollektivtrafiken på en skälig nivå. Att utveckla kollektivtrafiken i samarbete är av största vikt för att trygga de nödvändiga trafiktjänsterna.

Kollektivtrafikens användarpotential och förutsättningarna för att ordna tjänsterna varierar stort i olika delar av NTM-centralernas behörighetsområden. Möjligheterna att erbjuda kollektivtrafiktjänster avgörs bland annat av samhällsstrukturen, befolkningstätheten och trafikkoncentrationen.

 

Lagen om transportservice medför stora utmaningar för trafiktjänsternas biljettsystem, för informationen om ändringar samt för anskaffningarna av trafik vid rätt tidpunkt

Lagen om transportservice, som trädde i kraft sommaren 2018, har möjliggjort en smidig marknad som kan ge upphov till nya typer av mobilitetstjänster. På motsvarande sätt kan trafiken läggas ner på vissa områden. I och med lagen om transportservice har man inom trafiken övergått till anmälningsförfarandet och tillståndsförfarandet för linjetrafiken existerar inte längre. Marknaderna söker ännu sin form och man ser först i framtiden vart utbudet placerar sig. Lagen om transportservice medför utmaningar för biljettsystemens kompatibilitet och för informationshanteringen. För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv är det av största vikt att man samtidigt som utbudet utvecklas skapar attraktiva biljettprodukter som är samanvändbara för passagerarna. Därtill skulle det vara mycket viktigt att myndigheterna och kunderna inom den marknadsbaserade linjetrafiken skulle hålla sig uppdaterade om trafikrutterna och ändringarna i dem samt om prissättningen av trafiken. För närvarande finns det inte en enda centraliserad källa för kundinformation där resenärerna skulle få heltäckande uppgifter om kollektivtrafikens serviceutbud. Myndigheternas tillgång till information om ändringar i trafiken på marknadsvillkor har också försvårats. Den trafik som NTM-centralen upphandlar borde komplettera den marknadsbaserade trafiken, men det är svårt att svara på trafikbehovet om det är besvärligt att få information om turutbudet eller ändringarna av det inom den marknadsbaserade trafiken.