Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Bussens sluthållplats i Fiskars.

En attraktiv kollektivtrafik uppstår i samarbete mellan myndigheter och andra aktörer

NTM-centralen i Nyland ansvarar för myndighetsuppgifterna inom kollektivtrafiken i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland samt, med undantag av behörighetsområdena för Helsingforsregionens trafik (HRT), Tavastehus- och Lahtis-området, Raseborgs, Hyvinge och Riihimäki städer.

NTM-centralens uppgifter inom kollektivtrafiken består av att upprätthålla och utveckla infrastrukturen samt planera, styra och utveckla trafiktjänsterna. Infrastruktur i anslutning till kollektivtrafiken är hållplatser, hållplatsmärken och tak, cykelparkeringsplatser och förbindelser i anslutning till dem. Största delen upprätthålls av regionala entreprenader, men man strävar också efter att göra nya investeringar varje år. Små investeringar i infrastruktur görs med utgångspunkt i uppsättningen behov inom infrastrukturen för kollektivtrafiken, som är en sammanställning av behoven av planer, utredningar och åtgärdsförslag. Större investeringar, som exempelvis hållplatser eller bytesplatser i planskilda anslutningar, genomförs i samband med stora projekt eller som egna projekt.

NTM-centralen köper kollektivtrafiktjänster för regionen som kompletterar trafiken enligt marknadsvillkor samt finansierar åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken. Myndighetens uppgift är att se till att tjänsterna i första hand planeras som regionala eller lokala helheter och att man i verksamheten strävar efter att förena alla persontransporter. I planeringen ska marknadsbaserade tjänster för kundernas mobilitetsbehov och tjänster som upphandlats offentligt anpassas till varandra. NTM-centralen koordinerar och främjar det regionala samarbetet mellan olika aktörer via de regionala persontrafikarbetsgrupperna.

NTM-centralen följer upp servicenivån i kollektivtrafiken på sitt område och ställer upp mål för den. Målet för servicenivåerna illustrerar hur kollektivtrafikens servicenivå bör vara på området för NTM-centralen i Nyland med hänsyn till invånarnas behov av mobilitet, statens och kommunernas mål, utbudet av trafik på marknadsvillkor och anslagsramen för NTM-centralen i Nyland. Bestämningen av servicenivån gäller i första hand förbindelser mellan kommunerna inom behörighetsområdet för NTM-centralen i Nyland. Bestämningen av servicenivån kan tolkas som den miniminivå för turutbudet som NTM-centralen strävar efter att uppnå på sitt område. På förbindelsesträckorna kan servicenivån vara bättre än den föreslagna beroende på kommunernas aktivitet och mål eller marknadsvillkor. Fastställandet av servicenivån innefattar också kvalitetsmässiga mål. Det senaste fastställandet av servicenivån har gjorts för åren 2021–2024.

Den riksomfattande trafiksystemplanen kommer i fortsättningen att ställa upp mål för NTM-centralens kollektivtrafikverksamhet. I planen presenteras flera åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken.

Coronas inverkan på kollektivtrafiken

Covid19-pandemin som spred sig till Finland i början av 2020 har haft en betydande inverkan på kollektivtrafikens tjänster och försämrat branschens framtidsutsikter. I och med coronapandemin rasade antalet passagerare inom kollektivtrafiken och kollektivtrafiktjänsterna som fungerade på marknadsvillkor minskade kraftigt. Företagens ekonomiska situation är på många håll svag och kostnaderna för den offentliga sektorn har ökat i och med ersättningsupphandling av tjänster och projekt som tryggar branschens framtid. Effekterna av coronapandemin och tillhörande rekommendationer och begränsningar kommer sannolikt att synas i kollektivtrafiken under flera år framöver, även om sjukdomssituationen skulle utvecklas i en gynnsam riktning och pandemin skulle avta.