Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Väghållningens verksamhetsmiljö

Väghållningens verksamhetsmiljö

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är ovanligt stor, den står för ca en fjärdedel av alla transportarbeten i hela landet.

På verksamhetsområdet finns Finlands livligast trafikerade vägar. På området finns merparten av aktörerna i Finlands näringsliv och mycket rikstäckande logistik. Helsingfors-Vanda är landets viktigaste internationella flygplats. Samtidigt är den en viktig logistisk knutpunkt även för godstrafiken. I Borgå finns Finlands största hamn och ett viktigt oljeraffinaderi, varifrån bränsle distribueras till en stor del av Finland. Helsingfors hamn är en Finlands största och värdet på allt gods som transporteras via hamnen motsvarar en tredjedel av Finlands utrikeshandel. Helsingfors hamn planerar att i fortsättningen koncentrera all trafik till Estland till Västra hamnen, vilket i betydande grad ändrar om trafikarrangemangen i slutet av Västerleden bland annat i och med den nya hamntunneln. Helsingfors, Tavastehus och Tammerfors binds samman av en unik tillväxtzon, Finlands tillväxtkorridor, vars stomme utgörs av stambanan och riksväg 3.

 

Tabell: Verksamhetsmiljöns och trafikens nyckeltal

  NMT-centralen i NylandAndel av hela landet
Befolkning 2021 (31.12.2020)personer2079 02638 %
Befolkningstillväxt 1990-2020personer487 53091 %
Befolkningstillväxt 2018-2040*personer267 60777 %
Arbetplatser (2018)st966 51541 %
BNP (2018)M€104 16345 %
Markareal (1.1.2021)km²20 0127 %
Landsvägar (1.1.2021)km9 27512 %
Trafikarbete (1.1.2021)milj.bilkm.10 69330 %
Godstrafik transportarbete (2017)milj.tkm.6 54525 %
Livligt trafikerade vägar ÅDT > 15 000 fordon/dygn, 2021)km50758 %
Landsvägar belägna cykel- och gångvägar (1.1.2021)km1 17519 %
Personskadeolyckor på landsvägar (2016-2020)st3 10128 %
Finansiering av bastrafikledshållningen exclusive separat finansiering (2021) M€12517 %
Finansiering av kollektivtrafiken, NMT (2021)M€919 %
*Källa: Statistikcentralen

 

Statistikcentralen bedömer i sin prognos om befolkningstillväxten att nästan 80 procent av Finlands befolkningstillväxt kommer att ske inom området för NTM-centralen i Nyland de två kommande decennierna. Idag finns närmare hälften av hela landets arbetsplatser inom detta område, varför pendlingstrafiken är intensiv. Nyland, i synnerhet huvudstadsregionen, har Finlands största antal användare av kollektivtrafik och färdsätt för hållbar rörlighet.

I och med coronapandemin har trafikarbetet minskat med cirka 9 procent i Nyland och Egentliga Tavastland och med cirka 6 procent i Päijänne-Tavastland 2020 jämfört med 2019. På riksnivå har trafikarbetet sjunkit med cirka 7 procent, men det är svårt att bedöma hur bestående förändringen är. En mer permanent ökning av distansarbetet kan för pendlingstrafikens del bromsa en återgång till den tidigare nivån.

Även om vårt verksamhetsområde som helhet präglas av tillväxt och utveckling är skillnaderna mellan regionerna stora. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten i hela nätet. Att rikta de knappa resurserna effektivt och välja de mest effektiva metoderna i varje situation är helt väsentligt.