Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Förord

Förord

Liikennettä Kirkkonummella.

Skapa ett hållbart trafiksystem

Det gångna året har på många sätt varit exceptionellt för oss alla. Vi har varit tvungna att anpassa oss och förnya oss – till att leva i en förändring där det har varit svårt att förutspå framtiden. Just i dessa tider är det aktuellt att utvärdera verksamheten och rikta in den mot det nya. Man har dragit upp riktlinjer för väghållningen och trafiken på riksnivå under våren, med många strategiska planer. De skapar även en bra grund för en omvärdering av de regionala verksamhetsmodellerna och åtgärderna. Vi inom ansvarsområdet trafik på NTM-centralen i Nyland har tillsammans med hela personalen inlett en gemensam diskussion för att konkretisera målen för trafiken i vår egen verksamhet och i regionen – ledstjärnan är målen för trafiksystemets tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. I höst kan vi berätta mer om vad diskussionen utmynnade i.

Liikennevastuualueen johtaja Päivi Nuutinen.

Jag började som direktör för ansvarsområdet trafik på NTM-centralen i Nyland hösten 2020. Distansarbete har varit vardag och jag har under det senaste året främst träffat både personalen och många intressegrupper på distans. Många känner naturligtvis redan till mina tidigare arbetsuppgifter på Trafikledsverket och dess föregångare. Arbetsdagarna på NTM-centralen fylls av diskussioner med såväl näringslivet och kommunala aktörer som enskilda väganvändare. Många behov och konsekvenser i anslutning till trafik och mobilitet lyfts fram i diskussionerna, vilket skapar en god kunskapsbas för den fortsatta planeringen och genomförandet av effektiva åtgärder. Vid NTM-centralen arbetar engagerade experter, vars handavtryck syns konkret i varje medborgares vardag varje dag.

En stark hörnsten i verksamheten på NTM-centralen i Nyland är aktivt samarbete och förutseende växelverkan. Ett hållbart och säkert trafiksystem uppstår i samarbete. Vi deltar både i stadsregioner och i glesbefolkade områden för att se till att trafiken och landsvägsnätet fungerar och i samarbete med dem vidta åtgärder i takt med att markanvändningen och näringslivet utvecklas. Ett exempel på det är MBT-avtalen med tillhörande åtgärdsprogram i Helsingfors- och Lahtisregionen. Att finansiera åtgärder som gäller trafiknätet i samarbete med staten, kommunerna och andra aktörer är vardag när målen och intressena är gemensamma.

Väghållnings- och trafikplanen 2022–2025 innehåller närmare information om verksamheten, verksamhetsmiljön och den tillgängliga finansieringen för trafik och underhåll av landsvägar på NTM-centralen i Nyland.

 

 

I juni 2021

Päivi Nuutinen
Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur