Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Finansiering av väghållningen

Finansiering av väghållningen

Finansieringen av väghållningen per produkt 2021: skötsel 33%, reparation 54%, planering 3% och förbättringsinvesteringar 10%.
Finansieringen av väghållningen per produkt 2021 (sammanlagt 126,6 miljoner euro).

Finansiering av väghållningen 2021

NTM-centralen i Nyland har beviljats cirka 127 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2021 som det ser ut i juni. Med finansieringen av den grundläggande väghållningen sköts väghållningen inom det statsägda landsvägsnätet, med undantag av stora utvecklingsinvesteringar som Trafikledsverket ansvarar för. Beslutsfattandet om allokeringen av finansieringen och de projekt som genomförs styrs av strategin för NTM-centralen i Nyland, trafikstrategin och linjedragningen för trafiken vid NTM-centralen i Nyland, som har som centralt mål att tillhandahålla ett fungerande trafiksystem och ett säkert vägnät för näringslivets och medborgarnas behov. Största delen av finansieringen av den grundläggande trafikledshållningen går till underhåll av vägnätet, dvs. skötsel och reparationer. Med underhållet säkerställs att vägnätet är tillgängligt för daglig trafik oberoende av väglaget och med reparationerna elimineras skador som beror på att vägnätet slits och åldras.

Planering

Med finansieringen av planeringen kan man utföra det trafiksystemarbete som hör till NTM-centralens grundläggande uppgifter och göra upp planer i anslutning till detta. Via Trafikledsverkets centraliserade planeringsprogram kan större områdesreserverings-, general- och vägplaner för trafiklederna inledas.

Förbättring

I förhållande till behoven har det under de senaste åren funnits väldigt lite pengar för investeringar i att förbättra vägnätet utanför de separata finansieringsprogrammen. 2021 kan en del väg- och byggplaner för förbättringsprojekt inledas och små trafiksäkerhetsåtgärder samt små åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar vidtas.

I december 2020 lade finansutskottet dessutom till finansiering i budgeten för 2021 för att inleda följande förbättringsprojekt:

– Sv 51 Karis – Ingå byggande av belysning

– Lv 295 ny anslutning till Koskinen Oy

I Helsingforsregionen inleddes i år genomförandet av MBT-avtalet (plan för markanvändning, boende och trafik) för följande NTM-projekt:

– Lv 1494 mellan Borgåvägen och Vähä-Laukkoskentie byggande av gång- och cykelled

– Rv 2/lv 1224 arrangemang för lätt trafik och underfart vid Vichtis kyrkby.

– Sv 50 Ring III mellan Köklax – sv 51 byggande av belysning

– Sv 45/lv 145 förbättring av den södra rondellen i Skavaböle och körfältsarrangemang

Innehållet i MBT-avtalet för Lahtisregionen har överenskommits i april 2021. Staten deltar i små kostnadseffektiva väg- och järnvägsprojekt med en andel på 3,3 miljoner euro under åren 2022–2023. Av vägprojekten främjar vi i första hand genomförandet av projektbehoven under denna planeringsperiod 2022–2025. Projektgruppen preciseras under 2021 och genomförs från och med 2022 när avtalet har undertecknats av alla parter.

Skötsel

Den dagliga skötseln av landsvägarna är den viktigaste posten inom underhållet på årsnivå. Den nya entreprenadmodellen för underhåll av landsvägar innebär en övergång till ett tillvägagångssätt av allianstyp som uppmuntrar till ett nära samarbete mellan beställaren och serviceproducenten. Kostnadsnivån uppskattas vara densamma som under de senaste åren, men årsvariationen mellan olika åtgärder kan vara stor, eftersom vädret varierar från år till år.

Reparation

Beläggningsarbetet är den största kostnadsposten vid reparation. Anslagen för beläggning 2021 sjönk från den exceptionellt goda nivån 2020. På grund av detta kan reparationsskulden inte minskas mer.

Anslagen för broreparationer ligger i år på samma nivå som 2020. I planerna från och med 2022 och framåt planerar man att öka finansieringen av broreparationer, eftersom antalet broar som är så gamla att de behöver en grundlig renovering kommer att öka ytterligare under de kommande åren. De höjda maximimassorna för den tunga trafiken medför också behov av förstärkning av broarna. Dessutom kräver nya kombinationsfordon med större yttre dimensioner åtgärder även i andra vägnät.

I synnerhet i Nyland finns det flera vägobjekt med skador som är dyra att reparera och målet är att främja reparationen av dem genom att hålla projekten framme på listorna över objekt som kräver separat finansiering. Mindre skador, trummor och dräneringsbrister kan repareras med basfinansieringen till ett belopp på 2,5 miljoner euro per år.