Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Finansiering av väghållningen

Finansiering av väghållningen

Finansieringen av väghållningen per produkt: skötsel 28 procent, reparation 60 procent, planering 3 procent och förbättringsinvesteringar 9 procent - sammanlagt 143,7 miljoner euro.
Bild: Finansieringen av väghållningen per produkt 2020 (sammanlagt 143,7 miljoner euro).

Finansiering av väghållningen 2020

Enligt situationen i juni och med beaktande av de ökningar som inkluderades i den ursprungliga finansieringsramen på våren finansierar NTM-centralen i Nyland basväghållningen med cirka 144 miljoner euro år 2020. Med finansieringen av basunderhållet av vägar sköts väghållningen inom det statsägda landsvägsnätet, med undantag av stora utvecklingsinvesteringar som Trafikledsverket ansvarar för. Beslutsfattandet om allokeringen av finansieringen och de projekt som genomförs styrs av strategin för NTM-centralen i Nyland, trafikstrategin och linjedragningen för trafiken vid NTM-centralen i Nyland, som har som centralt mål att tillhandahålla ett fungerande trafiksystem och ett säkert vägnät för näringslivets och medborgarnas behov. Största delen av finansieringen av bastrafikledshållningen går till underhåll av vägnätet, dvs. skötsel och reparationer. Med underhållet säkerställs att vägnätet är tillgängligt för daglig trafik oberoende av väglaget och med reparationerna elimineras skador som beror på att vägnätet slits och åldras.

Planering

Med finansieringen av planeringen kan man utföra det trafiksystemarbete som hör till NTM-centralens grundläggande uppgifter och göra upp planer i anslutning till detta. Via Trafikledsverkets centraliserade planeringsprogram kan större områdesreserverings-, general- och vägplaner för trafiklederna inledas.

Förbättring

I förhållande till behoven har det under de senaste åren funnits väldigt lite pengar för investeringar i att förbättra vägnätet utanför de separata finansieringsprogrammen. År 2020 kan en del väg- och byggplaner för förbättringsprojekt inledas och små trafiksäkerhetsåtgärder vidtas.

De små förbättringsprojekten för åren 2020–2022, som regeringen drog upp riksomfattande riktlinjer för hösten 2019, omfattar när det gäller NTM-centralen i Nyland finansiering för 2020 för att inleda byggandet av följande projekt:

  • Rv 3 arrangemang av busshållplatser och anslutningsparkering i Virala planskilda anslutning samt skydd av Tarinmaa grundvattenområde, Janakkala
  • Förbättring av lv 140 vid landsvägarna 146 och 11667, byggande av en rondell, Träskända
  • Sv 51 Kyrkslätts planskilda anslutning, trafikljus i rampernas ändar
  • Förbättring av rv 4 vid Björkby planskilda anslutning, Björkbyledens trafikljus, Vanda
  • Förbättring av lv 170 genom byggande av gång- och cykelväg på sträckan Hangelby-Box, Sibbo

I december 2019 lade finansutskottet dessutom till finansiering i budgeten för 2020 för att inleda följande förbättringsprojekt:

  • Förbättring av lv 170 genom byggande av gång- och cykelväg på sträckan Tjusterbyvägen–Ernestasvägen, Borgå
  • Förbättring av lv 2956 genom byggande av gång- och cykelväg på sträckan Pyhäniemi–Hollola, Hollola
  • Förbättring av lv 1605 genom byggande av gång- och cykelväg på sträckan Parstensvägen–Prästträsksvägen, Borgå

Under 2020 inleds ett nytt program för att genomföra MBT-projekten (planen för markanvändning, boende och trafik) i Helsingforsregionen. Avsikten är att ingå MBT-avtal i de nya stadsregionerna från och med 2021. Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland eftersträvas då ett nytt MBT-avtal för Lahtisregionen. Med hjälp av den separata finansieringen via MBT-avtalen kan nya förbättringsprojekt inledas i stadsregionerna.

Underhåll

Den dagliga skötseln av landsvägarna är den viktigaste posten inom underhållet på årsnivå. Den nya entreprenadmodellen för underhåll av landsvägar innebär en övergång till ett tillvägagångssätt av allianstyp som uppmuntrar till ett nära samarbete mellan beställaren och serviceproducenten. Kostnadsnivån uppskattas vara densamma som under de senaste åren, men årsvariationen mellan olika åtgärder kan vara stor. Åren är olika beroende på vädret.

Beläggningsarbetet är den största kostnadsposten vid reparation. Anslagen för beläggning 2020 ökade betydligt från den exceptionellt låga nivån 2019, över 40 procent. Målet är att öka beläggningsmängden särskilt i det lägre vägnätet och på gång- och cykelvägarna. Även i det livligaste vägnätet har det efter den milda vintern upptäckts många skadade nya vägavsnitt som måste repareras. Om finansieringsnivån för 2020 kan bibehållas även under kommande år, kan reparationsskulden för de belagda vägarna så småningom minskas.

Anslagen för 2020 för att reparera broar har också ökats något från föregående år. Anslagen behövs eftersom antalet broar som når åldern för grundlig reparation kommer att öka ytterligare under de kommande åren. De höjda maximimassorna för den tunga trafiken medför också behov av förstärkning av broarna. Dessutom kräver nya kombinationsfordon med större yttre dimensioner åtgärder även i andra vägnät.

I synnerhet i Nyland finns det flera vägobjekt med skador som är dyra att reparera och målet är att främja reparationen av dem genom att hålla projekten framme på listorna över objekt som kräver separat finansiering. Mindre skador, trummor och dräneringsbrister kan repareras med basfinansieringen till ett belopp på 2,5 miljoner euro per år.