Siirry sisältöön

Etusivu Toiminta ja tavoitteet Tieverkon kunnossapito Päällysteet

Päällysteet

Päällystystöiden tekoa kantatiellä 50.

Päällystetty tieverkko jaetaan eri ylläpitoluokkiin

Päällystetty tieverkko on jaettu yhteysväleittäin ylläpitoluokkiin liikennemäärän, yhteysväliajattelun sekä paikallisia liikenteen tarpeita kuvaavan muun tiedon perusteella. Yhteysväliajattelun mukaisesti tien tulisi yhdistää tärkeät maakunta- tai aluekeskukset, olla osana merkittävää elinkeinoelämän kuljetusreittiä, olla osa merkittävää matkaketjua tai johtaa merkittäviin satamiin tai rajanylityspaikkoihin kuuluakseen korkeimpaan ylläpitoluokkaan. Rahoitus ohjaa voimakkaasti eri ylläpitoluokassa olevien teiden päällystystoimia. Valtakunnallinen linjaus on, että vilkasliikenteisten teiden pintakunto turvataan, ja kun rahoitusta ei ole tarpeeksi, muualla teiden kunto heikkenee. Pidemmällä aikavälillä tilanne on haasteellinen yhteiskunnan – ja erityisesti tien käyttäjien – näkökulmasta.

Vuonna 2020 päällysteisiin osoitettu rahoitus kasvaa merkittävästi vuoteen 2019 verrattuna, mikä mahdollistaa myös useampien alemman tieverkon kohteiden toteuttamisen. Vaikka rahoitustaso nousi, se ei silti ole riittävä tarpeeseen nähden alemmalla verkolla – suunta on kuitenkin oikea. Tämä selittyy alemman tieverkon kohteiden suurilla korjauskustannuksilla, koska tielle joudutaan usein tekemään päällystämisen lisäksi myös rakenteeseen toimenpiteitä.

ELY-keskus suunnittelee kesän päällystystyöt talvella. Mittaus- ja muiden lähtötietojen sekä ennusteiden avulla asiantuntijat määrittelevät päällystyskohteet mahdollisimman tehokkaasti toteutettaviksi.  Suurin osa vilkkaan tieverkon päällystyskohteista varmistuu keväällä touko-kesäkuun vaihteessa, kun keväällä toteutettavat teiden kuntomittaukset ovat valmistuneet. Kevään aikana paljastuneet vauriot voidaan vielä lisätä saman kesän ohjelmaan. Päällystystyöt toteutetaan kesäaikaan, touko–lokakuussa. Myös tiemerkinnät uusitaan kesäkaudella.

Vaihtelevat talvikelit koettelevat päällysteiden kestävyyttä

Suurin osa päällystyskohteista on vilkkailla teillä, joiden kuluminen on talviaikaan nopeaa johtuen nastarenkaiden aiheuttamasta kulutuksesta ja suurista liikennemääristä. Liikennemäärien arvioitu kasvu sekä vähälumisten ja leutojen talvien toistuminen saattaa tulevaisuudessa nopeuttaa päällysteiden kulumista. Koska päällystyskohteita joudutaan priorisoimaan etenkin liikennemäärien ja ylläpitoluokituksen perusteella, kulloinkin käytettävissä oleva rahoitustaso määrää kuinka paljon alemman tieverkon kohteita pystytään toteuttamaan. Usein alemman tieverkon päällystevaurioiden syy on tien rakenteen kantavuuden pettäminen, jolloin päällystämisen lisäksi joudutaan parantamaan myös tien rakennetta. Tällöin kohteen kustannukset ovat moninkertaiset pelkkään päällysteen uusimiseen verrattuna. Vähäliikenteisillä teillä päällystystoimenpiteitä ei myöskään voida toteuttaa riittävästi tarpeeseen nähden.

Päällysteiden vaurioita korjataan yhä enemmän paikkauksilla, koska päällysteen uusiminen kokonaan ei kustannussyistä ole mahdollista läheskään aina tarvittaessa. Varsinkin vähäliikenteisemmillä teillä turvaudutaan päällystevaurioiden paikkaamiseen ja näitä paikkaustöitä toteuttavat hoitourakoiden lisäksi erilliset päällysteiden paikkausurakat. Kun päällysteiden kunto on huono, toimenpidevalikoimaan on jouduttu ottamaan myös pysyvät varoitusmerkit ja jopa nopeusrajoituksen alentaminen.

Kohti päällysteiden ennakoivaa kunnossapitoa

Viime vuosina on huomioitu entistä enemmän päällysteiden ennakoivaa kunnossapitoa käytössä olevien resurssien mukaan. Tästä esimerkkinä on vuonna 2020 käynnistynyt päällystettyjen teiden kuivatuksen kunnossapidon parantamisurakka, jossa tarkastellaan kuivatuksen toimintaa ja pyritään varmistamaan kuivatuksen toiminta ensisijaisesti viime vuosina päällystetyillä teillä tai lähivuosina ohjelmaan tulevien teiden osalta. Tien pinnalta veden valumisen estävät reunapalteet, umpeen kasvaneet tien sivuojat ja tukkeutuneet rummut sekä näistä johtuva tien rakenteiden jatkuva märkyys johtavat päällysteen ennenaikaiseen vaurioitumiseen sekä tierakenteen kantavuusongelmiin.

Vuonna 2018 Uudenmaan ELY-keskus, Väylävirasto sekä Roadscanners Oy käynnistivät yhteistyössä kymmenvuotisen tutkimus- ja kehitysprojektin ”Päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi” (PEHKO). Sen tavoitteena on katkaista huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvu uusinta mittaustekniikkaa hyödyntäen ja kasvattaa päällysteiden käyttöikää. PEHKO -projekti keskittyy pääasiassa Hyvinkään kunnossapitourakan alueelle ja sen piiriin kuuluu yhteensä 860 kilometriä päällystettyjä teitä. Alueella tehdään vuosittain mm. laserkeilausmittauksia ja mittausten perusteella pyritään tunnistamaan nopeasti vaurioituvat kohdat ja korjaamaan ne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin kustannukset ovat alhaisia. Keinoja käyttöiän kasvattamiseen ovat mm. päällystepaksuuden lisääminen sekä tien kuivatuksen kunnostus.

Päällystettyjen teiden ylläpidon yhtenä merkittävänä osana ovat myös tiemerkinnät, joiden ylläpito ja uusiminen liittyvät vahvasti päällysteiden uusimiseen. Koska tiemerkinnät lisäävät turvallisuutta, niiden rahoituksesta ei tingitä, vaikka tien kunto muuten olisi huono. Tiemerkintöjen ylläpito ja uusiminen toteutetaan palvelusopimuksissa. Uudenmaan ELY-keskuksen alue on jaettu kahteen palvelusopimukseen.