Siirry sisältöön

Etusivu Toiminta ja tavoitteet Liikenteen linjaukset

Liikenteen linjaukset

Valtatie 12.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa toimintaa

Ensimmäistä kertaa laadittu valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma kertoo valtion tavoitteet valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelma on laadittu 12 vuodeksi. Jatkossa se päivitetään hallituskausittain, jolloin myös suunnitellaan seuraavat neljä vuotta eteenpäin. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12-suunnitelman laadinnasta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta. Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja ne kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta.

Suunnitelma ohjaa jatkossa sitä, miten liikennejärjestelmää kehitetään myös Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella. Siinä linjataan, minkälaisille toimenpiteille kohdennetaan valtion rahoitusta. Perusväylänpitoon osoitettava rahoitus kasvaa ja väyläverkon kehittämiseen osoitettu rahoitus vähenee suunnittelukaudella 2021‒2032. Rataverkkoon suunnataan nykyistä suurempi ja tieverkkoon nykyistä pienempi osuus rahoituksesta. Väyläverkon kehittämisessä painotetaan voimakkaasti pääväyliä. Kestävän liikkumisen edistämiseen panostetaan nykyistä enemmän etenkin kaupunkiseuduilla.

Etelä-Suomen alueellisena erityispiirteenä on suunnitelmassa tunnistettu kestävän liikkumisen suuri päästövähennyspotentiaali, mikä edellyttää pyöräilyn, kävelyn sekä joukkoliikenteen infrastruktuurin ja palvelujen kehittämistä. Lisäksi kansainvälisen liikenteen määrä on suuri. Tämä vaatii tavaraliikenteen solmukohtien, kuten satamien, saavutettavuuden turvaamista. Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueelle ovat lisäksi ominaista liikenteen hallinnan ja raskaan liikenteen taukopaikkojen tarpeet. Teemoja käsitellään koko Suomen tasolla valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, ja Uudenmaan ELY-keskus edistää liikenteen hallinnan ja raskaan liikenteen taukopaikkojen toteutumista toimialueellaan.

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman huhtikuussa 2021 ja antoi sen selontekona eduskunnalle. Tämän jälkeen Väylävirasto laatii esityksensä valtion väyläverkkoja koskevasta investointiohjelmasta seuraavaksi kahdeksaksi vuodeksi. Investointiohjelmalla toteutetaan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Tavoitteena fossiiliton liikenne

Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa yhä enemmän liikennejärjestelmän kehittämiseen. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 vuoden 2005 tasosta. Suomen liikennejärjestelmän tulee olla kokonaan päästötön vuonna 2045. Käynnissä olevaan ilmastonmuutokseen tulee myös varautua, konkreettisimmin sateiden ja sään ääri-ilmiöiden kasvu näkyy tiestön kunnossapidossa.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on liikenne- ja viestintäministeriössä laadittu suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Tiekartassa on määritelty toimenpiteitä, joilla liikenteen päästövähennystavoitteisiin voidaan päästä ja suurin osa niistä kohdistuu tieliikenteeseen. Liikenteen päästöistä 94 prosenttia aiheutuu tieliikenteestä. Päästövähennykset edellyttävät fossiilisten polttoaineiden korvaamista päästöttömillä vaihtoehdoilla, ajoneuvokannan kehittämistä ja sähköistämistä sekä monipuolisia toimenpiteitä liikennejärjestelmään. Tavoitteena on, että henkilöautoliikenteen suoritteet eivät enää kasvaisi ja raskaan liikenteenkin määrä lisääntyisi hyvin maltillisesti.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä painotetaan valtakunnallisesti entistä enemmän raideliikennettä. ELY-keskuksen toimin päästövähennyksiä voidaan saavuttaa kohdentamalla rahoitusta entistä enemmän kestävään liikkumiseen: kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittämiseen, joukkoliikenteen infraan ja joukkoliikennepalveluihin. Myös ELY-keskuksessa on sitouduttu tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen asettamiseen etusijalle kaupunkiseutujen maantieverkon kehittämisessä.

Raskaan liikenteen kuljetusten päästöjä voidaan vähentää muun muassa huolehtimalla siltojen ja tiestön kunnosta, HCT-kuljetusten reiteistä ja raskaan liikenteen taukopaikoista. Näillä toimenpiteillä vähennetään turhaa ajoa ja kiertoreittejä ja sitä kautta polttoaineen kulutusta. Liikenteen hallinnan toimenpiteillä ja digitalisaation edistämisellä voidaan myös vähentää liikkumista ja siitä aiheutuvia päästöjä.

Kasvavien kaupunkiseutujen ja harvemmin asuttujen alueiden mahdollisuudet tukeutua kestävään liikkumiseen ovat olennaisesti erilaiset. Myös tieliikenteellä on merkittävä rooli liikennejärjestelmässä nyt ja tulevaisuudessa. Päästötavoitteisiin pääseminen edellyttää monipuolisia toimenpiteitä, joita painotetaan eri alueilla eri tavoilla.

Fossiilittoman liikenteen tiekartasta on tehty valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021. Yhdessä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa se tulee vaikuttamaan keskeisesti ELY-keskuksen toiminnan painopisteisiin ja rahoituksen tulevina vuosina.

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia

Vuosille 2022–2026 laadittavan valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian taustalla on Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta sekä EU:n tavoitteet liikenteessä tapahtuvien kuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentämisestä ja nollavisiosta. Liikenneturvallisuusstrategia kattaa kaikki liikennemuodot eli tie- ja rautatieliikenteen, ei-kaupallisen vesiliikenteen sekä harrasteilmailun. Strategian on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä ja sen perusteella valmistellaan hallituksen periaatepäätös.

Liikenneturvallisuusstrategiaa on valmisteltu rinnan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Strategiatyön teemoja ovat tieliikenteen osalta kuljettajiin liittyvät asiat, kuten asenteet, ajoterveys ja osaaminen, tekniseen kehitykseen liittyvät digitalisaatio, automaatio ja tietojen hyödyntäminen sekä erilliset kysymykset, kuten mikroliikenne, liikenteen valvonta sekä ajonopeuksien sääntely. Liikenneturvallisuusstrategia tulee pitämään sisällään myös toimenpideohjelman, jolla strategian mukaisiin tavoitteisiin päästään. Muut kuin sallittuihin ajonopeuksiin tai niiden valvontaan liittyvät tieinfran liikenneturvallisuustoimenpiteet on sisällytetty valtakunnalliseen Liikenne12 -suunnitelmaan.

Tienpidon ja liikenteen linjaukset – painopisteet tulevaan

Valtakunnallisten liikennepoliittisten tavoitteiden ja tuoreiden linjausten sekä aluehallinnon strategiaan perustuvan Uudenmaan ELYn strategian pohjalta päivitetään syksyyn 2021 mennessä Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen linjaukset. Työssä määritellään tavoitteet, suuntaviivat ja painopisteet liikennejärjestelmän kehittämiselle, tienpidolle ja joukkoliikenteen järjestämiselle toimialueellamme.