Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Kollektivtrafik Ordnande och finansiering av kollektivtrafik

Ordnande och finansiering av kollektivtrafik

Busstationen i Borgå.

Sätten att ordna kollektivtrafiken varierar inom NTM-centralens behörighetsområde

Inom behörighetsområdet för NTM-centralen i Nyland råder det stora variationer i behoven av kollektivtrafik och förutsättningarna för att ordna kollektivtrafiken, liksom i kommunernas intentioner att utveckla kollektivtrafiken. Det finns goda förutsättningar att öka kollektivtrafikens popularitet särskilt i trafiken i riktning mot huvudstadsregionen. Utanför huvudstadsregionen strävar vi efter att säkerställa basservicen inom kollektivtrafiken. Från Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland pendlar dagligen cirka 90 000 personer till huvudstadsregionen. Pendlingen fokuseras till mellersta och västra Nyland, som också har kollektivtrafikens största användarpotential.

Kollektivtrafiktjänster ordnas på marknadsvillkor där det finns förutsättningar. NTM-centralen stödjer trafiken som idkas på marknadsvillkor till exempel genom att i samarbete med kommunerna ordna öppen kollektivtrafik baserad på skolskjutsar och köpa anslutningstrafik till stamlinjerna. Trafiken på marknadsvillkor har en central roll i östra Nyland i Borgås lokaltrafik, på sträckan mellan Borgå och Helsingfors och delvis i västra Nyland. I Egentliga Tavastland finns däremot flera förbindelser där trafikeringen helt och hållet sköts som upphandlad trafik. Ordnandet av kollektivtrafiken kräver mycket intensivt samarbete för att kollektivtrafiknätet ska vara effektivt och erbjuda god service.

Bevarandet av kollektivtrafiktjänster i områden med mindre efterfråga till och med angående ärendeuträttningsresor är mycket utmanande. Förhoppningen är att moderna servicekoncept i enlighet med MaaS hjälper att lösa detta. MaaS erbjuder nya möjligheter också i områden med stor efterfrågan där det finns bättre förutsättningar att fungera på marknadens villkor.

NTM-centralen följer upp servicenivån i kollektivtrafiken på sitt område och ställer upp mål för den. År 2020 bereds en bestämning av servicenivån för åren 2021–2024. Bestämningen av servicenivån gäller i första hand förbindelser mellan kommunerna inom behörighetsområdet för NTM-centralen i Nyland. Syftet med bestämningen av servicenivån är att beskriva hurdan kollektivtrafikens servicenivå borde vara på området för NTM-centralen i Nyland med beaktande av invånarnas behov av rörlighet, statens och kommunernas mål, utbudet av trafik på marknadsvillkor och anslagsramen för NTM-centralen i Nyland. Bestämningen av servicenivån kan tolkas som den miniminivå som NTM-centralen strävar efter att uppnå på sitt område. På förbindelsesträckorna kan servicenivån vara bättre än den föreslagna beroende på kommunernas aktivitet och mål.

Med sin anslagskvot köper NTM-centralen tillsammans med kommunerna trafik mellan kommuncentren enligt bestämningen av servicenivån samt anskaffar planeringstjänster. NTM-centralen beviljar kommunerna statsunderstöd för upphandling av intern trafik i kommunerna samt för planering och utveckling. Tack vare kommunernas stora satsningar har man genom samarbete lyckats upprätthålla och utveckla kollektivtrafiktjänsterna. NTM-centralens egen finansiering fokuseras på effektiv och jämlik kollektivtrafik som kommunerna vill satsa på. NTM-centralen strävar också efter att genom sin verksamhet uppmuntra kommunerna på sitt område att utveckla nya typer av mobilitetstjänster och att utföra andra experiment som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken.